ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Please login
เข้าสู่ระบบโดยใช้ CMU MIS ACCOUNT ระบบ CMU OAuth สามารถใช้ CMU IT ACCOUNT เพื่อเข้าถึง ทุก Application ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ONE IT ACCOUNT TO ALL CMU SERVICES)
** ใช้ CMU E-Mail และ Password เดียวกันกับระบบ CMU MIS **


© 2016 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่